Συλλογή σχολίων και εισηγήσεων από εκπαιδευτές που έχουν χρησιμοποιήσει δοκιμαστικά τα αποτελέσματα του Έργου VET4SBO

Συγκατάθεση

ΝαιΌχι
Παρέχω τη ρητή συγκατάθεση μου για χρήση των απαντήσεων μου για την έρευνα και τη βελτίωση των αποτελεσμάτων του Έργου:
Θα ήθελα να με κρατάτε ενήμερο για το θέμα:

Από ποιον/ποιους ακούσατε ή/και λάβατε βασικές πληροφορίες σχετικά με το Έργο VET4SBO και το εκπαιδευτικό του πρόγραμμα;

Είσαστε ευχαριστημένος/η από τις παρεχόμενες πληροφορίες και καθοδήγηση από τους υπεύθυνους; *

Εάν όχι, παρακαλούμε σχολιάστε:

Οργανώσατε εκπαιδευτικό πρόγραμμα εισαγωγής νέων εργαζομένων στον οργανισμό σας;

10. Ηλεκτρονική διεύθυνση (σε περίπτωση που επιθυμείτε να σας κρατάμε ενήμερο/η):


1. Πιστεύετε ότι οι στόχοι εκπαίδευσης του Έργου είναι σωστοί και εφικτοί; *

Αν απαντήσατε Όχι παρακαλούμε σχολιάστε:

2. Καταφέρατε να πετύχετε τους προγραμματισμένους στόχους όπως προτάθηκαν από τα άτομα που εκπαιδεύσατε; *

Αν απαντήσατε Όχι, παρακαλούμε σχολιάστε:

3. Σας έχει δοθεί αρκετή υποστήριξη από τους υπεύθυνους του Έργου κατά τη διαδικασία; *

Αν απαντήσατε Όχι, παρακαλούμε σχολιάστε:

4. Κατά τη γνώμη σας, το εκπαιδευτικό υλικό του Έργου αντικατοπτρίζει το θεματικό πεδίο που προβλέπεται στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και το παιδαγωγικό πλαίσιο (βασισμένο στο ECVET); *

Αν απαντήσατε Όχι, παρακαλούμε σχολιάστε:

5. Κατά τη γνώμη σας, η συμμετοχή σας ως εκπαιδευτής παρείχε πλεονέκτημα στην εργασία σας; *

6. Πιστεύετε ότι η συμμετοχή σας στην εκπαίδευση θα συμβάλει στην εξέλιξη της σταδιοδρομίας σας; *

7. Ποιο ήταν το κίνητρο σας ώστε να συμμετέχετε ως εκπαιδευτής στη δοκιμαστική φάση του Έργου VET4SBO; (Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από μία απαντήσεις) *

8. Ποιες διδακτικές μεθόδους και υλικά έχετε χρησιμοποιήσει για την παράδοση του εκπαιδευτικού υλικού; *

ΝαιΌχι
Εισαγωγική επαγγελματική εκπαίδευση
Εφαρμογή για φορητές συσκευές
Συζήτηση και εξαγωγή συμπερασμάτων
Δοκιμές αυτοαξιολόγησης

9. Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων που εκπαιδεύσατε δήλωσε προηγούμενες γνώσεις σχετικά με τη λειτουργία έξυπνων κτιρίων με δυνατότητα IoT; *

Αν απαντήσατε Όχι, παρακαλούμε σχολιάστε:

10. Το προφίλ των συμμετεχόντων ήταν κατάλληλο για τους σκοπούς της εκπαίδευσης; *

Αν απαντήσατε Όχι, παρακαλούμε σχολιάστε:

11. Πιστεύετε ότι οι γνώσεις, οι δεξιότητες και οι ικανότητες που αποκτήθηκαν από τους εκπαιδευόμενους κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης θα χρησιμοποιηθούν από αυτούς στην πράξη; *

Αν απαντήσατε Όχι, παρακαλούμε σχολιάστε:

11β. Επιλέξτε για κάθε εκπαιδευτική ενότητα το επίπεδο ενδιαφέροντος που εκφράστηκε από τους εκπαιδευόμενους. Σημειώστε με 1 έως 5 όπου 1 σημαίνει καθόλου ενδιαφέρον, 2 - ελαφρώς ενδιαφέρον, 3 - αρκετά ενδιαφέρον, 4 - ενδιαφέρον, 5 - πολύ ενδιαφέρον.

12345
Επίπεδο 1 - Ενότητα 1: Θεμελιώδη χαρακτηριστικά των κτιρίων που είναι χρήσιμα στην παρακολούθηση και τον έλεγχο για αποτελεσματική λειτουργία, άνεση του ενοίκου, ενεργειακή απόδοση
Επίπεδο 1 - Ενότητα 2: Βασικά στοιχεία των συστημάτων διαχείρισης κτιρίων για αποτελεσματική λειτουργία, άνεση των ενοίκων, ενεργειακή απόδοση (HVAC, φωτισμός, ασφάλεια, ποιότητα εσωτερικού αέρα, διανομή νερού / παρακολούθηση)
Επίπεδο 1 - Ενότητα 3: Βασικές αρχές του Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT) και ενδεικτικές εφαρμογές. Ευκαιρίες για λειτουργική βελτίωση χαμηλού κόστους
Επίπεδο 1 - Ενότητα 4: Βασικά στοιχεία για τη λειτουργία έξυπνων κτηρίων που χρησιμοποιούν IoT για τη βελτίωση της ευελιξίας και της ευφυΐας στην ικανοποίηση της ανθρώπινης άνεσης ή / και ενεργειακής απόδοσης
Επίπεδο 1 - Ενότητα 5: Πολιτικές και πρακτικές λειτουργίας και συντήρησης για βιώσιμα κτίρια
Επίπεδο 2 - Ενότητα 1: Επιλογή εξοπλισμού IoT για βέλτιστη ενεργειακή απόδοση αυτοματισμού κτιρίων
Επίπεδο 2 - Ενότητα 2: Στρατηγικές βελτιστοποίησης για την κάλυψη κριτηρίων ποιότητας υπηρεσίας
Επίπεδο 2 - Ενότητα 3: Οικοδόμηση του πεδίου εφαρμογής προς τις λειτουργικές βελτιώσεις
Επίπεδο 2 - Ενότητα 4: Προληπτική και προβλέψιμη συντήρηση
Επίπεδο 2 - Ενότητα 5: Διαγνωστικά για έξυπνα κτίρια
Επίπεδο 2 - Ενότητα 6: Ενισχυμένη αυτοματοποίηση και μείωση της ανθρώπινης παρέμβασης
Επίπεδο 3 - Ενότητα 1: αλληλεξαρτήσεις των υποσυστημάτων των έξυπνων κτιρίων
Επίπεδο 3 - Ενότητα 2: Προηγμένος διαγνωστικός έλεγχος για έξυπνα κτίρια
Επίπεδο 3 - Ενότητα 3: Τελευταίες πρακτικές λειτουργίας και συντήρησης για βιώσιμα κτίρια

12. Πιστεύετε ότι οι συμμετέχοντες συμμετείχαν ενεργά κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης; *

Αν απαντήσατε Όχι, παρακαλούμε σχολιάστε:

13. Ήταν καλά προετοιμασμένη η εκπαίδευση από την κοινοπραξία του Έργου VET4SBO; *

Αν απαντήσατε Όχι, παρακαλούμε σχολιάστε:

14. Η εκπαίδευση επέτρεψε στους συμμετέχοντες να εφαρμόσουν στην πράξη όσα είχαν μάθει; *

Αν απαντήσατε Όχι, παρακαλούμε σχολιάστε:

15. Σχεδιάστηκε σωστά το χρονικό πλαίσιο της εκπαίδευσης; *

Αν απαντήσατε Όχι, παρακαλούμε σχολιάστε:

16. Πώς θα αξιολογούσατε την επικοινωνία κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης; *

ΝαιΌχι
α. Ο τρόπος που επικοινωνήσατε με τους συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια και εκτός της εκπαίδευσης ήταν χρήσιμος.
β. Ο τρόπος με τον οποίο οι συμμετέχοντες επικοινωνούσαν μεταξύ τους κατά τη διάρκεια και εκτός των εκπαιδευτικών συνεδριών ήταν χρήσιμος.
Αν απαντήσατε Όχι, παρακαλούμε σχολιάστε:

17. Ήταν επαρκές το επίπεδο επικοινωνίας με τον τοπικό εταίρο του Έργου κατά τη διάρκεια των εκπαιδευτικών συνεδριών; *

18. Πώς αξιολογείτε τις επιλογές που παρέχονται από την εφαρμογή για φορητές συσκευές;

19. Ποιο μέρος του εκπαιδευτικού μαθήματος VET4SBO θεωρείτε ότι είναι το πιο χρήσιμο; Παρακαλώ σχολιάστε.

20. Ποιο μέρος του εκπαιδευτικού μαθήματος VET4SBO θεωρείτε λιγότερο χρήσιμο; Παρακαλώ σχολιάστε.

21. Αντιμετωπίσατε προβλήματα κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης που πραγματοποιήσατε; *

Αν απαντήσατε Όχι, παρακαλούμε σχολιάστε:

22. Θα συνιστούσατε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε άλλους συναδέλφους; *

Αν απαντήσατε Όχι, παρακαλούμε σχολιάστε:

23. Θα θεωρούσατε ότι η εμπειρία σας ως εκπαιδευτής στο έργο VET4SBO ήταν χρήσιμη για τη μελλοντική σας εργασία; *