ΓΚΠΔ - Ερωτηματολόγιο Καταγραφής Υφιστάμενης Κατάστασης (Gap & Risk Analysis)

Συγκατάθεση: *

ΝΑΙΟΧΙ
Παρέχω τη ρητή συγκατάθεση μου για τη συμμετοχή μου στην προαναφερθείσα μελέτη και για την επακόλουθη επεξεργασία των δεδομένων και των πληροφοριών που παρέχω, όπως περιγράφεται πιο πάνω:
Παρέχω τη ρητή συγκατάθεση μου για διατήρηση της ηλεκτρονικής μου διεύθυνσης και των υπόλοιπων στοιχείων επικοινωνίας που παρέθεσα πιο πάνω, έτσι ώστε να μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου και να με ενημερώσετε για τα αποτελέσματα της μελέτης και για μελλοντικές δραστηριότητες:

Οργανισμός που εκπροσωπώ:

Τμήμα στον Οργανισμό (αν εφαρμόζεται):

Όνομα ατόμου που συμπληρώνει το ερωτηματολόγιο:

Στοιχεία επικοινωνίας (αν χρειάζεται):


1. Παρακαλούμε καταγράψετε τις κατηγορίες φυσικών προσώπων από τα οποία ο Δήμος συλλέγει προσωπικά δεδομένα (π.χ. υπάλληλοι, εργολάβοι, πολίτες γενικότερα, προμηθευτές, συνεργάτες):

2. Για κάθε μια από τις πιο πάνω κατηγορίες, παρακαλούμε καταγράψετε τα δεδομένα που συλλέγονται-διατηρούνται:

3. Από ποια χρονολογία διατηρούνται προσωπικά δεδομένα φυσικών προσωπών;

4. Τα πιο πάνω προσωπικά δεδομένα έχουν ληφθεί με τη συγκατάθεση των φυσικών προσώπων;

Σχολιάστε:

5. Για ποιους συγκεκριμένους σκοπούς διατηρούνται τα πιο πάνω προσωπικά δεδομένα;

6. Σε ποια μορφή διατηρούνται τα πιο πάνω προσωπικά δεδομένα;

7. Υπάρχουν οποιεσδήποτε δικλείδες ασφαλείας αναφορικά με τη φύλαξη των πιο πάνω προσωπικών δεδομένων; (π.χ φυλάσσονται σε ειδικά συρτάρια που ασφαλίζονται)

Σχολιάστε:

8. Τα πιο πάνω προσωπικά δεδομένα διατηρούνται μεταξύ άλλων και για τη διενέργεια οποιονδήποτε στατιστικών ερευνών;

Εξηγήστε:

9. Εφόσον συντελείται η οποιαδήποτε στατιστική μελέτη για πόσο καιρό εξακολουθούν να διατηρούνται τα πιο πάνω προσωπικά δεδομένα;

10. Αποστέλλονται προσωπικά δεδομένα στο εξωτερικό και αν ναι, για ποιο σκοπό, και που;

11. Ποια διαδικασία ακολουθείται σε περίπτωση που ένα φυσικό πρόσωπο επιθυμεί να έχει πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που τον/την αφορούν ή/και επιθυμεί να τα ενημερώσει;

12. Αποστέλλονται οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα σε άλλους οργανισμούς και αν ναι ποιους και ποια δεδομένα, σε ποια μορφή;


13. Χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε ηλεκτρονικό σύστημα κατά τη συλλογή των προσωπικών δεδομένων για οποιαδήποτε από τις κατηγορίες που περιγράψατε στο τμήμα 1 του παρόντος ερωτηματολογίου (π.χ., συμπλήρωση και υποβολή φόρμας στο διαδίκτυο συμπεριλαμβανομένης της φόρμας επικοινωνίας ή υποβολής παραπόνων, συμπλήρωση και υποβολή φόρμας σε υπολογιστή εντός δικτύου του Δήμου Λευκωσίας, κτλ);

Εξηγήστε (Παρακαλούμε προσκομίστε τα σχετικά έντυπα που συμπληρώνονται όπου εφαρμόζεται):

14. Χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε ηλεκτρονικό σύστημα κατά τη μεταφορά των δεδομένων από το σημείο συλλογής τους στο σημείο αποθήκευσης τους ή/και στο σημείο επεξεργασίας τους από το Δήμο Λευκωσίας ή/και τρίτους (π.χ., αποστολή σε email, καταγραφή σε USB stick και παράδοση-αποστολή, κτλ);

Εξηγήστε:

15. Χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε μορφή ηλεκτρονικής αποθήκευσης των πιο πάνω προσωπικών δεδομένων; (π.χ., αρχεία σε ηλεκτρονικό υπολογιστή όπως MS Excel, αρχεία σε εξωτερικά μέσα αποθήκευσης όπως USB stick, βάσεις δεδομένων τοπικά σε υπολογιστές, διαδικτυακές υπηρεσίες συμπεριλαμβανομένων cloud services)

Εξηγήστε:

16. Υπάρχει Privacy Policy & Cookie Policy ή κάποια άλλη πολιτική διαχείρισης δεδομένων την οποία βλέπουν ή υποχρεούνται να αποδεχτούν οι επισκέπτες και/ή χρήστες των ιστοχώρων ή άλλων διαδικτυακών συστημάτων σχετικών με το Δήμο;

Εξηγήστε (Παρακαλούμε προσκομίστε το κείμενο των σχετικών πολιτικών ή υποδείξετε που θα το βρούμε):

17. Αναλαμβάνει κάποιο τρίτο φυσικό πρόσωπο ή εταιρεία τη διαχείριση ή/και συντήρηση (συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών συλλογής, επεξεργασίας ή αποθήκευσης δεδομένων) των ηλεκτρονικών συστημάτων του Δήμου; (Αν εφαρμόζεται)

18. (Σε περίπτωση που εφαρμόζεται) Οι τρίτοι που διαχειρίζονται/συντηρούν ηλεκτρονικά συστήματα εκ μέρους του Δήμου (βλέπετε προηγούμενη ερώτηση) έχουν οποιαδήποτε επαφή με προσωπικά δεδομένα φυσικών προσώπων (π.χ. φυσική ή διαδικτυακή πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων);

19. Υπάρχουν οποιεσδήποτε δικλείδες ασφαλείας αναφορικά με τη φύλαξη των πιο πάνω προσωπικών δεδομένων; (π.χ. encryption, anonymization, pseudonymization)

Εξηγήστε:

20. (Αν εφαρμόζεται) Υπάρχουν ειδικές συμφωνίες ρύθμισης του τρόπου επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων μεταξύ των Εταιρειών που παρέχουν υπηρεσίες διαχείρισης/συντήρησης ηλεκτρονικών/διαδικτυακών συστημάτων;

Εξηγήστε:

21. Διατηρείτε αρχείο με τα βιογραφικά ατόμων που δεν προσλήφθηκαν;

22. Διατηρείτε αρχείο με βιογραφικά ατόμων που δεν εργάζονται πλέον στο Δήμο Λευκωσίας; Αν ναι για πόσο καιρό;

23. Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγονται από άτομο που πρόκειται να εργασθεί στο Δήμο; (Παρακαλώ προσκομίστε τα σχετικά έντυπα που συμπληρώνονται στο στάδιο αυτό)

24. Πόσα και ποια άτομα έχουν πρόσβαση στους προσωπικούς φακέλους του προσωπικού;